ПРОГРАМА РЕКОМЕНДАЦІЙ

КЛИКАЙ ? RU версия ниже

CLICK HERE ? ENG version bellow

KLIKNIJ ? PL wersja niżej

Ваша родина чи друзі шукають роботу в Польщі?  

Скористайтесь Програмою рекомендацій “Рекомендуй і заробляй” через мобільний застосунок EWL App та отримайте 2 купони на покупки загальною вартістю 200 PLN. 
 
✅ Коли зарекомендована особа вийде на роботу, Ви отримаєте від нас SMS з першим купоном Sodexo на покупки вартістю 100 PLN.  
✅ Другий купон вартістю 100 PLN отримаєте після того, як зарекомендована людина пропрацює мінімум 80 годин. 

Як залишити заявку через застосунок? 

 1. Залогуйтесь у застосунку EWL App як наш чинний Клієнт. 
 1. Зайдіть у свій профіль, натискаючи кружечок у лівому верхньому куті. 
 1. Виберіть “Рекомендуй та заробляй”. 
  За першим разом висвітлиться коротка інструкція. Після ознайомлення з’явиться проста форма для заповнення заявки. 
 1. Впишіть ім’я та контактний номер телефону людини, що шукає працю. 
 1. Слідкуйте за результатами у додатку і отримуйте наші бонуси 🙂 

Увага! Якщо у Вас ще немає застосунку, можете завантажити його за посиланнями нижче. Пам’ятайте, аби під час реєстрації зазначати номер телефону, який Ви вказували під час працевлаштування. 

Завантажити застосунок: 

Android 

iOS 

Є питання або маєш труднощі з реєстрацію в застосунку? Звертайся до Служби підтримки Клієнтів EWL в чаті Telegram або +48 22 228 95 85 

Рекомендації

"Обов'язкове поле" indicates required fields


Русская версия

Ваша семья или друзья ищут работу в Польше? 

Воспользуйтесь Программой рекомендаций “Рекомендуй и зарабатывай” через мобильное приложение EWL App и получите 2 купона на покупки общей стоимостью 200 PLN. 

✅  Когда зарекомендованное лицо выйдет на работу, Вы получите от нас SMS с первым купоном Sodexo на покупки стоимостью 100 PLN.   

✅ Второй купон стоимостью 100 PLN получите после того, как зарекомендованный человек проработает минимум 80 часов.  

Как оставить заявку через приложение?  

 1. Зарегистрируйтесь в приложении EWL App как наш действующий Клиент.  
 1. Зайдите в свой профиль, нажимая кружочек в левом верхнем углу. 
 1. Выберите “Рекомендуй и зарабатывай”. В первый раз высветится краткая инструкция. После ознакомления появится простая форма для заполнения заявки.  
 1. Впишите имя и контактный номер телефона человека, ищущего работу.  
 1. Следите за результатами в приложении и получайте наши бонусы 🙂 

Внимание! Если у Вас еще нет приложения, можете скачать его по ссылкам ниже. Помните, чтобы при регистрации указывать номер телефона, который Вы указывали при трудоустройстве. 

Скачать приложение:  

Android 

iOS 

Есть вопросы или есть трудности с регистрацией в приложении? Обращайся в Службу поддержки Клиентов EWL в чате Telegram или +48 22 228 95 85

Реферальная система

"Обязательное поле" indicates required fields


Polska wersja

Twoja rodzina lub znajomi szukają pracy? 

Skorzystaj z Programu “Polecaj i Zarabiaj” za pomocą aplikacji EWL App i otrzymaj 2 bony zakupowe o łącznej wartości 200 zł. 

✅ Gdy polecona osoba rozpocznie pracę, otrzymasz od nas SMS z pierwszym kuponem Sodexo na zakupy o wartości 100 zł. 

✅ Drugi kupon o wartości 100 zł otrzymasz po przepracowaniu przez poleconą osobę co najmniej 80 godzin.  

Jak złożyć wniosek przez aplikację?   

 1. Zaloguj się do aplikacji EWL jako nasz aktualny Klient. 
 1. Przejdź do swojego profilu, klikając kółko w lewym górnym rogu.  
 1. Wybierz “Polecaj i zarabiaj”. Po raz pierwszy zostanie wyświetlona krótka instrukcja. Po jej przeczytaniu pojawi się prosty formularz do wypełnienia.  
 1. Wprowadź imię i nazwisko oraz numer kontaktowy osoby poszukującej pracy. 
 1. Śledź wyniki w aplikacji i otrzymuj nasze bonusy 🙂  

Uwaga: Jeśli nie masz jeszcze aplikacji, możesz ją pobrać za pomocą poniższych linków. Pamiętaj, aby podczas rejestracji podać numer telefonu, którego użyłeś podczas poszukiwania pracy.  

Pobierz aplikację:  

Android 

iOS 

Masz pytania lub trudności z rejestracją w aplikacji? Skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Klienta EWL za pomocą e-mail pomoc@ewl.com.pl lub zadzwoń: +48 22 228 95 85. 

Polecenie

"Obowiązkowe pola" indicates required fields


ENG version

Are your family or friends looking for a job in Poland?  

Take advantage of the Recommend and Earn Programme via the EWL App and get 2 shopping vouchers worth PLN 200.  

✅ When the recommended person starts work, you will receive an SMS from us with the first Sodexo coupon for purchases worth PLN 100.   

✅ You will receive the second coupon worth PLN 100 after the recommended person has worked for at least 80 hours.  

How do I submit an application via the app?  

 1. Log in to the EWL App as our current Client.  
 1. Go to your profile by clicking on the circle in the upper left corner.  
 1. Select “Recommend and Earn”. A short instruction will be displayed for the first time. After reading it, a simple form will appear to fill out the application.  
 1. Enter the name and contact number of the person looking for a job. 
 1. Follow the results in the app and get our bonuses 🙂 

Please note: If you do not have the app yet, you can download it via the links below. Remember to enter the phone number you used during the employment process when registering. 

Download the app: 

Android 

iOS 

Do you have any questions or have difficulties registering in the application? Contact EWL Customer Care Team via mail: pomoc@ewl.com.pl 

Refferal

Untitled